Danh Mục đầu nén máy nén khí baosi

Liên hệ nhận tư vấn về sản phẩm này

Baosi Airend-One Stage

 

Technical Parameter – Thông số chung

Model Rotating speed Applicable models
YNT46 3500 ≤5.5kw 7.5hp
YNT46A 5500 5.5kw 7.5hp
YNT55A 3600 7.5kW 10HP
YNT60A 2980 7.5kW 10HP direct driven
YNT70A 2980 11kW 15HP direct driven
YNT70B 2980 15kW 20HP direct driven
YNT80A 2980 18.5kW 20HP direct driven
YNE117RA 2980 22kW 30HP direct driven
YNE133RA 2980 30kW 40HP direct driven
YNE143RA 2980 37kW 50HP direct driven
YNE143RB 2980 45kW 60HP direct driven
YNE178RA 2980 75kW 100HP direct driven
YNE178RB 2980 90kW 125HP direct driven
YNE204RA 2980 110kW 150HP direct driven
YNE204RB 2980 132kW 175HP direct driven

 

 

 

YNT 46

Quick Details

Air Flow:0.3~0.83m³/min
Pressure:0.7~1.25Mpa
Motor Power:3.4~5.9kW

More Specifications

 

Shaft Power kw Discharge Pressure  MPa 0.7 0.8 1 1.25
3.4 Rotate Speed (rpm) 3430 3230 2900 2570
Capacity (m³/min) 0.43 0.4 0.36 0.3
Lubricating oil injection (L/min) 4.7 4.7 4.8 4.9
4.3 Rotate Speed (rpm) 4250 4000 3450 2950
Capacity (m³/min) 0.59 0.55 0.43 0.33
Lubricating oil injection (L/min) 5.9 5.9 6.1 6.3
5.9 Rotate Speed (rpm) 5820 5450 4750 4050
Capacity (m³/min) 0.83 0.76 0.6 0.46
Lubricating oil injection (L/min) 8.0 8.1 8.4 8.6

 

 

 

YNT 46A

Quick Details

Air Flow:0.46~1m³/min
Pressure:0.7~1.25Mpa
Motor Power:5.9~8kW

More Specifications

Shaft Power kw Discharge Pressure  MPa 0.7 0.8 1 1.25
5.9 Rotate Speed (rpm) 5820 5450 4750 4050
Capacity (m³/min) 0.83 0.76 0.60 0.46
Lubricating oil injection (L/min) 8.0 8.1 8.4 8.6
8 Rotate Speed (rpm) 6750 6520 6300 5400
Capacity (m³/min) 1 0.93 0.81 0.63
Lubricating oil injection (L/min) 11.1 11.2 11.4 11.7

 

 

 

YNT 55A

Quick Details

Air Flow:0.48~2.09m³/min
Pressure:0.7~1.5Mpa
Motor Power:8.25~16kW

More Specifications

More Specifications

Shaft Power kw Discharge Pressure  MPa 0.7 0.8 1 1.25 1.5
8.25 Rotate Speed (rpm) 3800 3500 2950 2450 2000
Capacity (m³/min) 1.15 1.06 0.85 0.7 0.48
Lubricating oil injection (L/min) 11.2 11.4 11.7 12.0 12.3
11.8 Rotate Speed (rpm) 5400 4950 4150 3500 2860
Capacity (m³/min) 1.65 1.53 1.23 1 0.68
Lubricating oil injection (L/min) 16.0 16.2 16.7 17.1 17.7
16 Rotate Speed (rpm) 6900 6350 5400 4500 3800
Capacity (m³/min) 2.09 2 1.62 1.3 1
Lubricating oil injection (L/min) 22.0 22.1 22.8 23.3 23.8

 

 

 

YNT 60A

Quick Details

Air Flow:0.46~1.65m³/min
Pressure:0.7~1.5Mpa
Motor Power:8.25~11.8kW

More Specifications

More Specifications

Shaft Power kw Discharge Pressure  MPa 0.7 0.8 1 1.25 1.5
8.25 Rotate Speed (rpm) 3230 2950 2400 1850 1350
Capacity (m³/min) 1.15 1.06 0.85 0.65 0.46
Lubricating oil injection (L/min) 11.2 11.4 11.7 12.1 12.4
11.8 Rotate Speed (rpm) 4550 4260 3470 2680 2000
Capacity (m³/min) 1.65 1.53 1.23 0.97 0.68
Lubricating oil injection (L/min) 16.0 16.2 16.7 17.2 17.7

 

 

 

YNT 70A

Quick Details

Air Flow:0.92~2.94m³/min
Pressure:0.7~1.5Mpa
Motor Power:12.4~19.5kW

More Specifications

 

Shaft Power kw Discharge Pressure  MPa 0.7 0.8 1 1.25 1.5
12.4 Rotate Speed (rpm) 3250 2950 2630 2180 1670
Capacity (m³/min) 1.91 1.71 1.47 1.18 0.92
Lubricating oil injection (L/min) 16.6 16.9 17.3 17.8 18.2
16.5 Rotate Speed (rpm) 4450 3960 3520 2900 2220
Capacity (m³/min) 2.51 2.23 1.96 1.59 1.23
Lubricating oil injection (L/min) 22.1 22.5 23.0 23.6 24.2
19.5 Rotate Speed (rpm) 5250 4630 4150 3430 2650
Capacity (m³/min) 2.94 2.61 2.3 1.86 1.46
Lubricating oil injection (L/min) 26.1 26.7 27.2 27.9 28.6

 

 

 

YNT 70B

Quick Details

Air Flow:1.22~3.52m³/min
Pressure:0.7~1.5Mpa
Motor Power:16.5~24kW

More Specifications

Shaft Power kw Discharge Pressure  MPa 0.7 0.8 1 1.25 1.5
16.5 Rotate Speed (rpm) 3250 2950 2580 2150 1640
Capacity (m³/min) 2.52 2.27 1.98 1.6 1.22
Lubricating oil injection (L/min) 22.0 22.5 23.0 23.6 24.2
20.4 Rotate Speed (rpm) 3950 3650 3150 2670 2050
Capacity (m³/min) 3.06 2.81 2.42 2 1.52
Lubricating oil injection (L/min) 27.4 27.8 28.4 29.1 30.0
24 Rotate Speed (rpm) 4550 4200 3670 3100 2450
Capacity (m³/min) 3.52 3.23 2.82 2.3 1.8
Lubricating oil injection (L/min) 32.3 32.8 33.5 34.4 35.2

 

 

 

YNT 80A

Quick Details

Air Flow:1.21~4.9m³/min
Pressure:0.7~1.5Mpa
Motor Power:16.3~33.5kW

More Specifications

Shaft Power kw Discharge Pressure  MPa 0.7 0.8 1 1.25 1.5
16.3 Rotate Speed (rpm) 2470 2280 2050 1710 1370
Capacity (m³/min) 2.41 2.22 1.91 1.56 1.21
Lubricating oil injection (L/min) 21.9 22.2 22.8 23.4 23.9
20.5 Rotate Speed (rpm) 3140 2950 2600 2170 1740
Capacity (m³/min) 3.07 2.85 2.42 2 1.53
Lubricating oil injection (L/min) 27.5 27.9 28.6 29.3 30.1
24 Rotate Speed (rpm) 3670 3420 3100 2520 2050
Capacity (m³/min) 3.56 3.27 2.91 2.3 1.81
Lubricating oil injection (L/min) 32.2 32.7 33.3 34.4 35.2
33.5 Rotate Speed (rpm) 5090 4670 4300 3480 2840
Capacity (m³/min) 4.9 4.5 4.02 3.26 2.51
Lubricating oil injection (L/min) 45.1 45.8 46.6 47.9 49.2

 

 

 

YNE 117RA

Quick Details

Air Flow:1.6~5.3m³/min
Pressure:0.7~1.5Mpa
Motor Power:16.2~36kW

More Specifications

Rotate Speed rpm Discharge Pressure  MPa 0.7 0.8 1 1.25 1.5
2200 Shaft Power (kw) 16.2 17.7 20 23.2 27.6
Capacity (m³/min) 2.47 2.44 2.40 2.30 2.20
Oil Consumption (KW) 13.0 14.2 16.0 18.6 22.1
Lubricating oil injection (L/min) 21.7 24.1 27.9 33.1 40.4
2975 Shaft Power (kw) 20.5 22.5 25.2 29.5 36.0
Capacity (m³/min) 3.35 3.30 3.25 3.31 2.98
Oil Consumption (KW) 16.4 18.0 20.4 23.6 28.8
Lubricating oil injection (L/min) 27.0 30.3 35.2 41.8 52.4
3570 Shaft Power (kw) 25.2 27.5 31.2 36.1 43.0
Capacity (m³/min) 4.09 4.00 3.93 3.75 3.60
Oil Consumption (KW) 20.2 22.0 25.0 28.9 34.4
Lubricating oil injection (L/min) 33.3 37.1 43.1 51.2 62.5

 

 

 

YNE 133RA

Quick Details

Air Flow:2.8~7.8m³/min
Pressure:0.7~1.5Mpa
Motor Power:23.5~63kW

More Specifications

Rotate Speed rpm Discharge Pressure  MPa 0.7 0.8 1 1.25 1.5
2200 Shaft Power (kw) 23.5 25.2 28.5 33.5 40.0
Capacity (m³/min) 3.75 3.7 3.6 3.5 3.3
Oil Consumption (KW) 18.8 20.4 22.8 26.8 32.0
Lubricating oil injection (L/min) 31.1 34.4 39.4 47.5 58.1
2975 Shaft Power (kw) 30.2 33.0 37.4 43.5 52.0
Capacity (m³/min) 5.1 5.0 4.9 4.7 4.5
Oil Consumption (KW) 24.2 26.4 29.9 34.8 41.6
Lubricating oil injection (L/min) 39.5 44.2 51.3 61.4 75.2
3570 Shaft Power (kw) 36.5 40.0 45.0 53.0 63.0
Capacity (m³/min) 6.15 6.05 6.0 5.7 5.5
Oil Consumption (KW) 29.2 32.0 36.0 42.4 50.4
Lubricating oil injection (L/min) 47.8 53.6 61.6 74.9 91.1

 

YNE 143RA

Quick Details

Air Flow:3.3~9.7m³/min
Pressure:0.7~1.5Mpa
Motor Power:27.3~77kW

More Specifications

Rotate Speed rpm Discharge Pressure  MPa 0.7 0.8 1 1.25 1.5
2200 Shaft Power (kw) 27.3 29.9 33.9 39.1 46.6
Capacity (m³/min) 4.50 4.40 4.40 4.20 4.05
Oil Consumption (KW) 21.8 23.9 27.1 31.3 37.3
Lubricating oil injection (L/min) 35.9 40.2 46.6 55.2 67.4
2975 Shaft Power (kw) 37.0 40.5 45.9 53.0 63.2
Capacity (m³/min) 6.10 6.05 5.90 5.70 5.40
Oil Consumption (KW) 29.6 32.4 36.7 42.4 50.6
Lubricating oil injection (L/min) 48.7 54.3 63.2 74.9 91.6
3570 Shaft Power (kw) 45.2 49.5 56.1 64.9 77.0
Capacity (m³/min) 7.50 7.40 7.30 7.00 6.70
Oil Consumption (KW) 36.2 39.6 44.9 51.9 61.6
Lubricating oil injection (L/min) 59.4 66.4 77.1 91.6 111.4

 

YNE 143RB

Quick Details

Air Flow:4.1~13.2m³/min
Pressure:0.7~1.5Mpa
Motor Power:32~89kW

More Specifications

Rotate Speed rpm Discharge Pressure  MPa 0.7 0.8 1 1.25 1.5
2200 Shaft Power (kw) 32.0 35.0 39.5 46.0 54.5
Capacity (m³/min) 5.30 5.20 5.10 4.90 4.70
Oil Consumption (KW) 25.6 28.8 31.6 36.8 43.6
Lubricating oil injection (L/min) 42.1 47.0 54.4 65.1 78.9
2975 Shaft Power (kw) 43.0 47.0 53.0 61.6 74.0
Capacity (m³/min) 7.20 7.10 7.00 6.70 6.40
Oil Consumption (KW) 34.4 37.6 42.4 49.3 59.2
Lubricating oil injection (L/min) 56.4 62.9 72.7 86.9 107.2
3570 Shaft Power (kw) 52.5 57.4 65.0 75.0 89.0
Capacity (m³/min) 8.80 8.70 8.50 8.10 7.80
Oil Consumption (KW) 42.0 45.9 52.0 60.0 71.2
Lubricating oil injection (L/min) 68.8 76.8 89.3 105.9 128.7

 

YNE 163RA

Quick Details

Air Flow:5.5~13.2m³/min
Pressure:0.7~1.7Mpa
Motor Power:35.2~131kW

More Specifications

More Specifications

Rotate Speed rpm Discharge Pressure  MPa 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.7
1780 Shaft Power (kw) 35.2 37.5 41.5 48.0 56.0 66.0
Capacity (m³/min) 5.50 5.40 5.35 4.20 5.10 4.90
Oil Consumption (KW) 28.2 30.0 33.2 38.4 44.8 52.8
Lubricating oil injection (L/min) 46.8 50.7 57.1 67.7 80.7 96.9
2200 Shaft Power (kw) 43.0 46.0 51.0 59.0 69.0 79.2
Capacity (m³/min) 6.90 6.80 6.70 6.52 6.30 6.08
Oil Consumption (KW) 34.4 36.8 40.8 47.2 55.2 63.3
Lubricating oil injection (L/min) 56.9 61.8 70.0 83.0 99.4 116.0
2975 Shaft Power (kw) 57.0 60.5 67.5 78.0 91.0 107.0
Capacity (m³/min) 9.35 9.25 9.14 8.90 8.60 8.30
Oil Consumption (KW) 45.6 48.4 54.0 62.4 72.8 85.6
Lubricating oil injection (L/min) 75.1 80.8 92.2 109.3 130.5 156.6
3570 Shaft Power (kw) 69.8 74.1 82.6 95.5 111.4 131.0
Capacity (m³/min) 11.16 11.04 10.91 10.63 10.27 9.91
Oil Consumption (KW) 55.8 59.2 66.1 76.4 89.1 104.8
Lubricating oil injection (L/min) 92.4 99.4 111.3 134.3 160.2 192.1

 

YNE 178RA

Quick Details

More Specifications

Rotate Speed rpm Discharge Pressure  MPa 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.7
1480 Shaft Power (kw) 37.1 40.1 45.0 51.0 58.9 67.8
Capacity (m³/min) 5.87 5.82 5.57 5.55 5.29 5.09
Oil Consumption (KW) 29.7 32.1 36.0 40.8 47.1 54.3
Lubricating oil injection (L/min) 49.3 54.1 62.1 71.9 85.0 99.5
1780 Shaft Power (kw) 45.7 49.3 55.4 62.7 72.5 83.4
Capacity (m³/min) 7.11 7.05 6.97 6.73 6.41 6.17
Oil Consumption (KW) 36.5 39.5 44.3 50.2 58.0 66.7
Lubricating oil injection (L/min) 60.8 66.7 76.6 88.6 104.7 122.6
2200 Shaft Power (kw) 56.3 60.8 68.3 77.3 89.3 102.8
Capacity (m³/min) 8.86 8.79 8.86 8.39 8.00 7.69
Oil Consumption (KW) 45.0 48.6 54.6 61.8 71.4 82.2
Lubricating oil injection (L/min) 74.7 82.0 94.1 109.0 128.8 150.8
2975 Shaft Power (kw) 75.0 81.0 91.0 103.0 119 137.0
Capacity (m³/min) 12.10 12.00 11.85 11.45 10.90 10.50
Oil Consumption (KW) 60.0 64.8 72.8 82.4 95.2 109.6
Lubricating oil injection (L/min) 99.1 108.9 125.1 144.9 171.3 200.7
3570 Shaft Power (kw) 92.7 100.1 112.5 127.3 147.1 169.3
Capacity (m³/min) 14.45 14.33 14.15 13.67 13.01 12.54
Oil Consumption (KW) 74.2 80.1 90.0 101.8 117.7 135.5
Lubricating oil injection (L/min) 123.4 135.4 155.4 179.9 212.5 248.8

YNE 178RB

Quick Details

Air Flow:6.74~18.03m³/min
Pressure:0.7~1.7Mpa
Motor Power:44.6~203.9kW

More Specifications

More Specifications

Rotate Speed rpm Discharge Pressure  MPa 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.7
1480 Shaft Power (kw) 44.6 47.5 54.5 62.4 71.3 81.7
Capacity (m³/min) 7.32 7.28 7.18 7.03 6.89 6.74
Oil Consumption (KW) 35.6 38.0 43.6 49.9 57.0 65.3
Lubricating oil injection (L/min) 58.7 63.5 74.7 87.6 102.0 118.8
1780 Shaft Power (kw) 54.8 58.4 67.0 76.7 87.7 100.5
Capacity (m³/min) 8.88 8.82 8.70 8.52 8.35 8.17
Oil Consumption (KW) 43.8 46.8 53.6 61.4 70.1 80.4
Lubricating oil injection (L/min) 72.4 78.3 92.1 107.9 125.7 146.4
2200 Shaft Power (kw) 67.5 72.0 82.5 94.5 108.0 123.8
Capacity (m³/min) 11.06 10.99 10.84 10.62 10.40 10.18
Oil Consumption (KW) 54.0 57.6 66.0 75.6 86.4 99.0
Lubricating oil injection (L/min) 88.9 96.2 113.2 132/7 154.6 180.1
2975 Shaft Power (kw) 90.0 96.0 110.0 126.0 144.0 165.0
Capacity (m³/min) 15.10 15.00 14.80 14.60 14.20 13.90
Oil Consumption (KW) 72.0 76.8 88.0 100.8 115.2 132.0
Lubricating oil injection (L/min) 118.0 127.7 150.4 176.4 205.6 239.6
3570 Shaft Power (kw) 111.2 118.7 136.0 155.7 178.0 203.9
Capacity (m³/min) 18.03 17.91 17.67 17.31 16.95 16.60
Oil Consumption (KW) 89.0 94.9 108.8 124.6 142.4 163.2
Lubricating oil injection (L/min) 146.9 158.9 186.9 219.0 255.1 297.1

 

YNE 204RA

Quick Details

Air Flow:8.78~22.64m³/min
Pressure:0.7~1.7Mpa
Motor Power:56.9~241kW

More Specifications

More Specifications

Rotate Speed rpm Discharge Pressure  MPa 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.7
1480 Shaft Power (kw) 56.9 60.4 67.8 77.2 88.6 96.5
Capacity (m³/min) 9.20 9.17 9.09 9.01 8.88 8.78
Oil Consumption (KW) 45.5 48.3 54.3 61.8 70.9 77.2
Lubricating oil injection (L/min) 75.2 80.8 92.8 107.9 126.3 139.1
1780 Shaft Power (kw) 68.3 72.5 81.4 92.7 106.3 115.8
Capacity (m³/min) 11.15 11.11 11.02 10.92 10.76 10.64
Oil Consumption (KW) 54.6 58.0 65.1 74.1 85.1 92.7
Lubricating oil injection (L/min) 90.1 96.8 111.1 129.3 151.3 166.7
2200 Shaft Power (kw) 85.1 90.3 101.4 115.4 132.5 144.3
Capacity (m³/min) 13.89 13.85 13.74 13.61 13.41 13.26
Oil Consumption (KW) 68.1 72.2 81.1 92.4 106.0 115.4
Lubricating oil injection (L/min) 112.2 120.5 138.4 161.0 188.5 207.6
2975 Shaft Power (kw) 115.0 122.0 137 156.0 179.0 195
Capacity (m³/min) 18.96 18.90 18.75 18.58 18.30 18.10
Oil Consumption (KW) 92.0 97.6 109.6 124.8 143.2 156.0
Lubricating oil injection (L/min) 151.3 162.6 186.7 217.3 254.5 280.3
3570 Shaft Power (kw) 142.1 150.8 169.3 192.8 221.2 241.0
Capacity (m³/min) 22.64 22.57 22.39 22.18 21.85 21.61
Oil Consumption (KW) 113.7 120.6 135.5 154.3 177 192.8
Lubricating oil injection (L/min) 188.4 202.3 232.1 269.9 315.8 347.7

 

YNE 204RB

Quick Details

Air Flow:10.02~24.66m³/min
Pressure:0.7~1.7Mpa
Motor Power:64.8~267.0kW

More Specifications

Rotate Speed rpm Discharge Pressure  MPa 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.7
1480 Shaft Power (kw) 64.8 68.3 76.2 86.6 98.0 106.9
Capacity (m³/min) 10.55 10.52 10.45 10.33 10.19 10.02
Oil Consumption (KW) 51.9 54.6 61.0 69.3 78.4 85.5
Lubricating oil injection (L/min) 85.6 91.1 103.9 120.7 139.0 153.5
1780 Shaft Power (kw) 77.8 82.0 91.5 104.0 117.6 128.3
Capacity (m³/min) 12.79 12.76 12.67 12.52 12.34 12.14
Oil Consumption (KW) 62.3 65.6 73.2 83.2 94.1 102.6
Lubricating oil injection (L/min) 102.4 109.1 124.4 144.6 166.6 184.0
2200 Shaft Power (kw) 96.9 102.1 114.0 129.5 146.5 159.8
Capacity (m³/min) 15.94 15.90 15.79 15.60 15.38 15.13
Oil Consumption (KW) 77.6 81.7 91.2 103.6 117.2 127.9
Lubricating oil injection (L/min) 127.6 136.0 155.0 180.1 207.6 229.3
2975 Shaft Power (kw) 131.0 138.0 154.0 175.0 198.0 216.0
Capacity (m³/min) 21.76 21.70 21.55 21.30 21.00 20.65
Oil Consumption (KW) 104.8 110.4 123.2 140.0 158.4 172.8
Lubricating oil injection (L/min) 172.1 183.4 209.1 243.0 280.2 309.5
3570 Shaft Power (kw) 161.9 170.6 190.3 216.3 244.7 267.0
Capacity (m³/min) 25.98 25.91 25.73 25.43 25.07 24.66
Oil Consumption (KW) 129.5 136.5 152.3 173.0 195.8 213.6
Lubricating oil injection (L/min) 214.2 228.2 260.0 301.9 347.8 384.0

 

YNE 226A

Quick Details

Air Flow:12.45~32.60m³/min
Pressure:0.7~1.7Mpa
Motor Power:81.5~368.3kW

More Specifications

Rotate Speed rpm Discharge Pressure  MPa 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.7
1480 Shaft Power (kw) 81.5 85.1 93.8 109.9 129.7 147.5
Capacity (m³/min) 13.24 13.19 13.10 12.87 12.66 12.45
Oil Consumption (KW) 65.2 68.1 75.0 87.9 103.8 118.0
Lubricating oil injection (L/min) 107.5 113.5 127.4 153.5 185.4 214.1
1780 Shaft Power (kw) 97.8 102.2 112.6 131.9 155.6 177.0
Capacity (m³/min) 16.05 15.99 15.87 15.59 15.35 15.10
Oil Consumption (KW) 78.2 81.7 90.1 105.5 124.5 141.6
Lubricating oil injection (L/min) 128.8 135.9 152.6 183.9 222.2 256.7
2200 Shaft Power (kw) 121.8 127.3 140.2 164.3 193.9 220.5
Capacity (m³/min) 20.00 19.93 19.78 19.44 19.13 18.81
Oil Consumption (KW) 97.4 101.8 112.2 131.4 155.1 176.4
Lubricating oil injection (L/min) 160.4 169.3 190.1 229.1 276.8 319.8
2975 Shaft Power (kw) 164.6 172.0 189.5 222.0 262.0 298.0
Capacity (m³/min) 27.3 27.20 27.00 26.53 26.11 25.68
Oil Consumption (KW) 131.7 137.6 151.6 177.6 209.6 238.4
Lubricating oil injection (L/min) 216.3 228.3 256.5 309.1 373.6 431.7
3570 Shaft Power (kw) 203.4 212.6 234.2 274.4 323.8 368.3
Capacity (m³/min) 32.60 32.48 32.24 31.68 21.18 30.66
Oil Consumption (KW) 162.8 170.1 187.4 219.5 259.1 294.7
Lubricating oil injection (L/min) 269.3 284.1 319.0 383.9 463.6 535.4

 

YNE 226B

Quick Details

Air Flow:13.55~35.22m³/min
Pressure:0.7~1.7Mpa
Motor Power:88.1~399.2kW

More Specifications

More Specifications

Rotate Speed rpm Discharge Pressure  MPa 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.7
1480 Shaft Power (kw) 88.1 92.1 101.5 118.8 140.1 159.9
Capacity (m³/min) 14.31 14.26 14.16 14.00 13.77 13.55
Oil Consumption (KW) 70.5 73.7 81.2 95.0 112.1 127.9
Lubricating oil injection (L/min) 116.3 122.7 137.9 165.8 200.1 232.0
1780 Shaft Power (kw) 105.7 110.5 121.8 142.6 168.7 191.9
Capacity (m³/min) 17.34 17.28 17.16 16.96 16.69 16.42
Oil Consumption (KW) 84.6 88.4 97.4 114.0 134.5 153.5
Lubricating oil injection (L/min) 139.3 146.9 165.1 198.6 239.8 278.1
2200 Shaft Power (kw) 131.7 137.6 151.7 177.6 209.4 239.0
Capacity (m³/min) 21.61 21.54 21.39 21.14 20.18 20.46
Oil Consumption (KW) 105.4 110.1 121.4 142.1 167.5 191.2
Lubricating oil injection (L/min) 173.5 183.1 205.7 247.4 298.7 346.5
2975 Shaft Power (kw) 178.0 186.0 205.0 240.0 283.0 323.0
Capacity (m³/min) 29.50 29.40 29.20 28.86 28.40 27.93
Oil Consumption (KW) 142.4 148.8 164.0 192.0 226.4 258.4
Lubricating oil injection (L/min) 233.9 246.9 277.5 333.9 403.2 467.8
3570 Shaft Power (kw) 220.0 229.9 253.4 296.6 349.8 399.2
Capacity (m³/min) 35.22 35.10 34.86 34.46 33.91 33.35
Oil Consumption (KW) 176.0 183.9 202.7 237.3 279.8 319.4
Lubricating oil injection (L/min) 291.2 307.2 245.1 414.7 500.4 580.1

 

 

 

Sản phẩm cùng loại