MÁY TẠO H2 CRACKING METHANOL

MÁY TẠO H2 CRACKING METHANOL

Mô tả

MÁY TẠO H2 CRACKING METHANOL

 

Nguyên tắc

Thông qua bơm chế tạo trộn metanol và nước theo một tỷ lệ cụ thể, và hỗn hợp bơm qua bộ trao đổi nhiệt để được làm nóng lên, sau đó chảy qua bộ khí hóa và tiếp tục đun nóng cho đến nhiệt độ 220 ℃ – 280 ℃ trước khi chảy qua lò phản ứng, dưới tác dụng của xúc tác sau khi xảy ra các phản ứng sau:
Phản ứng phân huỷ: CH3OH → CO + 2H2–90,7 kj / mol1
Phản ứng phân huỷ: CO + H2O → CO2 + H2 + 41,2 kj / mol2
Kết quả cuối cùng: CH3OH + H2O → CO2 + 3H2– 49,5 kj / mol
Các khí nóng sinh ra sau lò phản ứng đầu tiên chảy qua bộ trao đổi nhiệt để làm nóng hỗn hợp themethanol / nước, sau đó được làm nguội qua bộ làm mát. Sản phẩm cuối cùng là 74% H2,24,5% CO2,0,5% CO, hàm lượng CH4 rất tối thiểu, H2 có độ tinh khiết cao hơn có thể được cải thiện thông qua hệ thống PSA.

Chỉ số kỹ thuật

● Metanol : 0,55 ~ 0,63 kg / m3 H2

● Nước : 0,3 ~ 0,4 kg / Nm3 H2

● Công suất : ≤0,1 kW / m3 / giờ

● Độ tinh khiết : ≥99,9 ~ 99,9995% (V / V)

● Điểm sương : ≤ - 60 ℃

● Công suất : 20 ~ 10000Nm3 H2 / giờ

__________________________________________________________________________________________________

Principle

Via making pump mixing the methanol and water at a specific ratio, and the mixture pump through a heat exchanger to be heated up, then flow through a gasifier, and further heating till temperature of 220℃ — 280 ℃ before flowing through a reactor, under the influence of catalytic after the following reaction take place:
Decomposition reaction: CH3OH→CO + 2H2–90.7 kj/mol1
Decomposition reaction: CO + H2O→CO2 + H2+ 41.2 kj/mol2
Final result: CH3OH + H2O→CO2 + 3H2–49.5 kj/mol
The hot gases produced after the reactor first flow through the heat exchanger to heat up themethanol/water mixture, then cool down through a cooler. The final product is 74%H2,24.5% CO2,0.5% CO, very minimum content of CH4, higher purity H2 can be improved through PSA system.

Technical Index

● Methanol:0.55~0.63 kg/m3 H2

● Water:0.3~0.4 kg/Nm3 H2

● Power:≤0.1 kW/m3/hr

● Purity:≥99.9~99.9995%(V/V)

● Dew Point:≤-60℃

● Capacity:20~10000Nm3 H2/hr