STT Tên Oring ID (mm) OD (mm) CS (mm) Chịu Dầu Chịu nhiệt Chịu hóa chất
1 Gioăng Oring 0.74 X 2.78 0.74 2.78 1.02
2 Gioăng Oring 1.07 X 3.61 1.07 3.61 1.27
3 Gioăng Oring 1.24 X 6.48 1.24 6.48 2.62
4 Gioăng Oring 1.42 X 4.46 1.42 4.46 1.52
5 Gioăng Oring 1.78 X 5.34 1.78 5.34 1.78
6 Gioăng Oring 2.06 X 7.3 2.06 7.3 2.62
7 Gioăng Oring 2.57 X 6.13 2.57 6.13 1.78
8 Gioăng Oring 2.84 X 8.08 2.84 8.08 2.62
9 Gioăng Oring 2.9 X 6.46 2.9 6.46 1.78
10 Gioăng Oring 3.63 X 8.87 3.63 8.87 2.62
11 Gioăng Oring 3.68 X 7.24 3.68 7.24 1.78
12 Gioăng Oring 4.34 X 11.4 4.34 11.4 3.53
13 Gioăng Oring 4.42 X 9.66 4.42 9.66 2.62
14 Gioăng Oring 4.47 X 8.03 4.47 8.03 1.78
15 Gioăng Oring 4.7 X 7.54 4.7 7.54 1.42
16 Gioăng Oring 5.23 X 10.47 5.23 10.47 2.62
17 Gioăng Oring 5.28 X 8.84 5.28 8.84 1.78
18 Gioăng Oring 5.94 X 13 5.94 13 3.53
19 Gioăng Oring 6.02 X 11.26 6.02 11.26 2.62
20 Gioăng Oring 6.07 X 9.63 6.07 9.63 1.78
21 Gioăng Oring 6.07 X 9.33 6.07 9.33 1.63
22 Gioăng Oring 7.52 X 14.58 7.52 14.58 3.53
23 Gioăng Oring 7.59 X 12.83 7.59 12.83 2.62
24 Gioăng Oring 7.65 X 11.21 7.65 11.21 1.78
25 Gioăng Oring 7.65 X 10.91 7.65 10.91 1.63
26 Gioăng Oring 8.92 X 12.58 8.92 12.58 1.83
27 Gioăng Oring 9.12 X 16.18 9.12 16.18 3.53
28 Gioăng Oring 9.19 X 14.43 9.19 14.43 2.62
29 Gioăng Oring 9.25 X 12.81 9.25 12.81 1.78
30 Gioăng Oring 10.46 X 21.12 10.46 21.12 5.33
31 Gioăng Oring 10.52 X 14.18 10.52 14.18 1.83
32 Gioăng Oring 10.69 X 17.75 10.69 17.75 3.53
33 Gioăng Oring 10.77 X 16.01 10.77 16.01 2.62
34 Gioăng Oring 10.82 X 14.38 10.82 14.38 1.78
35 Gioăng Oring 11.89 X 15.85 11.89 15.85 1.98
36 Gioăng Oring 12.07 X 22.73 12.07 22.73 5.33
37 Gioăng Oring 12.29 X 19.35 12.29 19.35 3.53
38 Gioăng Oring 12.37 X 17.61 12.37 17.61 2.62
39 Gioăng Oring 12.42 X 15.98 12.42 15.98 1.78
40 Gioăng Oring 13.46 X 17.62 13.46 17.62 2.08
41 Gioăng Oring 13.64 X 24.3 13.64 24.3 5.33
42 Gioăng Oring 13.87 X 20.93 13.87 20.93 3.53
43 Gioăng Oring 13.94 X 19.18 13.94 19.18 2.62
44 Gioăng Oring 14 X 17.56 14 17.56 1.78
45 Gioăng Oring 15.24 X 25.9 15.24 25.9 5.33
46 Gioăng Oring 15.47 X 22.53 15.47 22.53 3.53
47 Gioăng Oring 15.54 X 20.78 15.54 20.78 2.62
48 Gioăng Oring 15.6 X 19.16 15.6 19.16 1.78
49 Gioăng Oring 16.36 X 20.78 16.36 20.78 2.21
50 Gioăng Oring 16.81 X 27.47 16.81 27.47 5.33
51 Gioăng Oring 17.04 X 24.1 17.04 24.1 3.53
52 Gioăng Oring 17.12 X 22.36 17.12 22.36 2.62
53 Gioăng Oring 17.17 X 20.73 17.17 20.73 1.78
54 Gioăng Oring 17.93 X 22.85 17.93 22.85 2.46
55 Gioăng Oring 18.42 X 29.08 18.42 29.08 5.33
56 Gioăng Oring 18.64 X 25.7 18.64 25.7 3.53
57 Gioăng Oring 18.72 X 23.96 18.72 23.96 2.62
58 Gioăng Oring 18.77 X 22.33 18.77 22.33 1.78
59 Gioăng Oring 19.18 X 24.1 19.18 24.1 2.46
60 Gioăng Oring 19.99 X 30.65 19.99 30.65 5.33
61 Gioăng Oring 20.22 X 27.28 20.22 27.28 3.53
62 Gioăng Oring 20.29 X 25.54 20.29 25.54 2.62
63 Gioăng Oring 20.35 X 23.91 20.35 23.91 1.78
64 Gioăng Oring 21.59 X 32.25 21.59 32.25 5.33
65 Gioăng Oring 21.82 X 28.88 21.82 28.88 3.53
66 Gioăng Oring 21.89 X 27.13 21.89 27.13 2.62
67 Gioăng Oring 21.92 X 27.82 21.92 27.82 2.95
68 Gioăng Oring 21.95 X 25.51 21.95 25.51 1.78
69 Gioăng Oring 23.16 X 33.82 23.16 33.82 5.33
70 Gioăng Oring 23.39 X 30.45 23.39 30.45 3.53
71 Gioăng Oring 23.47 X 28.71 23.47 28.71 2.62
72 Gioăng Oring 23.47 X 29.37 23.47 29.37 2.95
73 Gioăng Oring 23.52 X 27.08 23.52 27.08 1.78
74 Gioăng Oring 24.77 X 35.43 24.77 35.43 5.33
75 Gioăng Oring 24.99 X 32.06 24.99 32.06 3.53
76 Gioăng Oring 25.04 X 30.94 25.04 30.94 2.95
77 Gioăng Oring 25.07 X 30.31 25.07 30.31 2.62
78 Gioăng Oring 25.12 X 28.68 25.12 28.68 1.78
79 Gioăng Oring 26.34 X 37 26.34 37 5.33
80 Gioăng Oring 26.57 X 33.63 26.57 33.63 3.53
81 Gioăng Oring 26.59 X 32.49 26.59 32.49 2.95
82 Gioăng Oring 26.64 X 31.88 26.64 31.88 2.62
83 Gioăng Oring 26.7 X 30.26 26.7 30.26 1.78
84 Gioăng Oring 27.94 X 38.6 27.94 38.6 5.33
85 Gioăng Oring 28.17 X 35.23 28.17 35.23 3.53
86 Gioăng Oring 28.24 X 33.48 28.24 33.48 2.62
87 Gioăng Oring 28.3 X 31.86 28.3 31.86 1.78
88 Gioăng Oring 29.51 X 40.17 29.51 40.17 5.33
89 Gioăng Oring 29.74 X 36.8 29.74 36.8 3.53
90 Gioăng Oring 29.74 X 35.64 29.74 35.64 2.95
91 Gioăng Oring 29.82 X 35.06 29.82 35.06 2.62
92 Gioăng Oring 29.87 X 33.43 29.87 33.43 1.78
93 Gioăng Oring 31.12 X 41.78 31.12 41.78 5.33
94 Gioăng Oring 31.34 X 38.4 31.34 38.4 3.53
95 Gioăng Oring 31.42 X 36.66 31.42 36.66 2.62
96 Gioăng Oring 31.47 X 35.03 31.47 35.03 1.78
97 Gioăng Oring 32.69 X 43.35 32.69 43.35 5.33
98 Gioăng Oring 32.92 X 39.98 32.92 39.98 3.53
99 Gioăng Oring 32.99 X 38.23 32.99 38.23 2.62
100 Gioăng Oring 33.05 X 36.61 33.05 36.61 1.78
101 Gioăng Oring 34.29 X 44.95 34.29 44.95 5.33
102 Gioăng Oring 34.29 X 48.26 34.29 48.26 6.99
103 Gioăng Oring 34.42 X 40.32 34.42 40.32 2.95
104 Gioăng Oring 34.52 X 41.58 34.52 41.58 3.53
105 Gioăng Oring 34.59 X 39.83 34.59 39.83 2.62
106 Gioăng Oring 34.65 X 38.21 34.65 38.21 1.78
107 Gioăng Oring 36.09 X 43.15 36.09 43.15 3.53
108 Gioăng Oring 36.17 X 41.41 36.17 41.41 2.62
109 Gioăng Oring 37.47 X 48.13 37.47 48.13 5.33
110 Gioăng Oring 37.47 X 51.44 37.47 51.44 6.99
111 Gioăng Oring 37.47 X 43.47 37.47 43.47 3
112 Gioăng Oring 37.69 X 44.75 37.69 44.75 3.53
113 Gioăng Oring 37.77 X 43.01 37.77 43.01 2.62
114 Gioăng Oring 37.82 X 41.38 37.82 41.38 1.78
115 Gioăng Oring 39.34 X 44.58 39.34 44.58 2.62
116 Gioăng Oring 40.64 X 51.3 40.64 51.3 5.33
117 Gioăng Oring 40.64 X 54.61 40.64 54.61 6.99
118 Gioăng Oring 40.87 X 47.93 40.87 47.93 3.53
119 Gioăng Oring 40.94 X 46.18 40.94 46.18 2.62
120 Gioăng Oring 41 X 44.56 41 44.56 1.78
121 Gioăng Oring 42.52 X 47.76 42.52 47.76 2.62
122 Gioăng Oring 43.69 X 49.69 43.69 49.69 3
123 Gioăng Oring 43.82 X 54.48 43.82 54.48 5.33
124 Gioăng Oring 43.82 X 57.79 43.82 57.79 6.99
125 Gioăng Oring 44.04 X 51.1 44.04 51.1 3.53
126 Gioăng Oring 44.12 X 49.36 44.12 49.36 2.62
127 Gioăng Oring 44.17 X 47.73 44.17 47.73 1.78
128 Gioăng Oring 45.69 X 50.93 45.69 50.93 2.62
129 Gioăng Oring 46.99 X 57.65 46.99 57.65 5.33
130 Gioăng Oring 46.99 X 60.96 46.99 60.96 6.99
131 Gioăng Oring 47.22 X 54.28 47.22 54.28 3.53
132 Gioăng Oring 47.29 X 52.54 47.29 52.54 2.62
133 Gioăng Oring 47.35 X 50.91 47.35 50.91 1.78
134 Gioăng Oring 48.9 X 54.14 48.9 54.14 2.62
135 Gioăng Oring 50.17 X 60.83 50.17 60.83 5.33
136 Gioăng Oring 50.17 X 64.14 50.17 64.14 6.99
137 Gioăng Oring 50.39 X 57.45 50.39 57.45 3.53
138 Gioăng Oring 50.47 X 55.71 50.47 55.71 2.62
139 Gioăng Oring 50.52 X 54.08 50.52 54.08 1.78
140 Gioăng Oring 52.07 X 57.31 52.07 57.31 2.62
141 Gioăng Oring 53.09 X 59.09 53.09 59.09 3
142 Gioăng Oring 53.34 X 64 53.34 64 5.33
143 Gioăng Oring 53.34 X 67.31 53.34 67.31 6.99
144 Gioăng Oring 53.57 X 60.63 53.57 60.63 3.53
145 Gioăng Oring 53.64 X 58.88 53.64 58.88 2.62
146 Gioăng Oring 53.7 X 57.26 53.7 57.26 1.78
147 Gioăng Oring 55.25 X 60.49 55.25 60.49 2.62
148 Gioăng Oring 56.52 X 67.18 56.52 67.18 5.33
149 Gioăng Oring 56.52 X 70.49 56.52 70.49 6.99
150 Gioăng Oring 56.74 X 63.8 56.74 63.8 3.53
151 Gioăng Oring 56.82 X 62.06 56.82 62.06 2.62
152 Gioăng Oring 56.87 X 60.43 56.87 60.43 1.78
153 Gioăng Oring 58.42 X 63.66 58.42 63.66 2.62
154 Gioăng Oring 59.36 X 65.36 59.36 65.36 3
155 Gioăng Oring 59.69 X 70.35 59.69 70.35 5.33
156 Gioăng Oring 59.69 X 73.66 59.69 73.66 6.99
157 Gioăng Oring 59.92 X 66.98 59.92 66.98 3.53
158 Gioăng Oring 59.99 X 65.23 59.99 65.23 2.62
159 Gioăng Oring 60.05 X 63.61 60.05 63.61 1.78
160 Gioăng Oring 61.6 X 66.84 61.6 66.84 2.62
161 Gioăng Oring 62.87 X 73.53 62.87 73.53 5.33
162 Gioăng Oring 62.87 X 76.84 62.87 76.84 6.99
163 Gioăng Oring 63.09 X 70.15 63.09 70.15 3.53
164 Gioăng Oring 63.17 X 68.41 63.17 68.41 2.62
165 Gioăng Oring 63.22 X 66.78 63.22 66.78 1.78
166 Gioăng Oring 64.77 X 70.01 64.77 70.01 2.62
167 Gioăng Oring 66.04 X 76.7 66.04 76.7 5.33
168 Gioăng Oring 66.04 X 80.01 66.04 80.01 6.99
169 Gioăng Oring 66.27 X 73.33 66.27 73.33 3.53
170 Gioăng Oring 66.34 X 71.58 66.34 71.58 2.62
171 Gioăng Oring 66.4 X 69.96 66.4 69.96 1.78
172 Gioăng Oring 67.95 X 73.19 67.95 73.19 2.62
173 Gioăng Oring 69.22 X 79.88 69.22 79.88 5.33
174 Gioăng Oring 69.22 X 83.19 69.22 83.19 6.99
175 Gioăng Oring 69.44 X 76.5 69.44 76.5 3.53
176 Gioăng Oring 69.52 X 74.76 69.52 74.76 2.62
177 Gioăng Oring 69.57 X 73.13 69.57 73.13 1.78
178 Gioăng Oring 71.12 X 76.36 71.12 76.36 2.62
179 Gioăng Oring 72.39 X 83.05 72.39 83.05 5.33
180 Gioăng Oring 72.39 X 86.36 72.39 86.36 6.99
181 Gioăng Oring 72.62 X 79.68 72.62 79.68 3.53
182 Gioăng Oring 72.69 X 77.93 72.69 77.93 2.62
183 Gioăng Oring 72.75 X 76.31 72.75 76.31 1.78
184 Gioăng Oring 75.57 X 86.23 75.57 86.23 5.33
185 Gioăng Oring 75.57 X 89.54 75.57 89.54 6.99
186 Gioăng Oring 75.79 X 82.85 75.79 82.85 3.53
187 Gioăng Oring 75.87 X 81.11 75.87 81.11 2.62
188 Gioăng Oring 75.92 X 79.48 75.92 79.48 1.78
189 Gioăng Oring 78.74 X 89.4 78.74 89.4 5.33
190 Gioăng Oring 78.74 X 92.71 78.74 92.71 6.99
191 Gioăng Oring 78.97 X 86.03 78.97 86.03 3.53
192 Gioăng Oring 81.92 X 102.58 81.92 102.58 5.33
193 Gioăng Oring 81.92 X 95.89 81.92 95.89 6.99
194 Gioăng Oring 82.14 X 89.2 82.14 89.2 3.53
195 Gioăng Oring 82.22 X 87.46 82.22 87.46 2.62
196 Gioăng Oring 82.27 X 85.83 82.27 85.83 1.78
197 Gioăng Oring 85.09 X 95.75 85.09 95.75 5.33
198 Gioăng Oring 85.09 X 99.06 85.09 99.06 6.99
199 Gioăng Oring 85.32 X 92.38 85.32 92.38 3.53
200 Gioăng Oring 88.27 X 98.93 88.27 98.93 5.33
201 Gioăng Oring 88.27 X 102.24 88.27 102.24 6.99
202 Gioăng Oring 88.49 X 95.55 88.49 95.55 3.53
203 Gioăng Oring 88.57 X 93.81 88.57 93.81 2.62
204 Gioăng Oring 88.62 X 92.18 88.62 92.18 1.78
205 Gioăng Oring 91.44 X 102.1 91.44 102.1 5.33
206 Gioăng Oring 91.44 X 105.41 91.44 105.41 6.99
207 Gioăng Oring 91.67 X 98.73 91.67 98.73 3.53
208 Gioăng Oring 94.62 X 105.28 94.62 105.28 5.33
209 Gioăng Oring 94.62 X 108.59 94.62 108.59 6.99
210 Gioăng Oring 94.84 X 101.9 94.84 101.9 3.53
211 Gioăng Oring 94.92 X 100.16 94.92 100.16 2.62
212 Gioăng Oring 94.97 X 98.53 94.97 98.53 1.78
213 Gioăng Oring 97.79 X 108.45 97.79 108.45 5.33
214 Gioăng Oring 97.79 X 111.76 97.79 111.76 6.99
215 Gioăng Oring 98.02 X 105.08 98.02 105.08 3.53
216 Gioăng Oring 100.97 X 111.63 100.97 111.63 5.33
217 Gioăng Oring 100.97 X 114.94 100.97 114.94 6.99
218 Gioăng Oring 101.19 X 108.25 101.19 108.25 3.53
219 Gioăng Oring 101.27 X 106.51 101.27 106.51 2.62
220 Gioăng Oring 101.32 X 104.88 101.32 104.88 1.78
221 Gioăng Oring 104.14 X 114.8 104.14 114.8 5.33
222 Gioăng Oring 104.14 X 118.11 104.14 118.11 6.99
223 Gioăng Oring 104.37 X 111.43 104.37 111.43 3.53
224 Gioăng Oring 107.32 X 117.98 107.32 117.98 5.33
225 Gioăng Oring 107.32 X 121.29 107.32 121.29 6.99
226 Gioăng Oring 107.54 X 114.6 107.54 114.6 3.53
227 Gioăng Oring 107.62 X 112.86 107.62 112.86 2.62
228 Gioăng Oring 107.67 X 111.23 107.67 111.23 1.78
229 Gioăng Oring 110.49 X 121.15 110.49 121.15 5.33
230 Gioăng Oring 110.49 X 124.46 110.49 124.46 6.99
231 Gioăng Oring 110.72 X 117.78 110.72 117.78 3.53
232 Gioăng Oring 113.67 X 124.33 113.67 124.33 5.33
233 Gioăng Oring 113.67 X 127.65 113.67 127.65 6.99
234 Gioăng Oring 113.89 X 120.95 113.89 120.95 3.53
235 Gioăng Oring 113.97 X 119.21 113.97 119.21 2.62
236 Gioăng Oring 114.02 X 117.58 114.02 117.58 1.78
237 Gioăng Oring 116.84 X 127.5 116.84 127.5 5.33
238 Gioăng Oring 116.84 X 130.82 116.84 130.82 6.99
239 Gioăng Oring 117.07 X 124.13 117.07 124.13 3.53
240 Gioăng Oring 120.02 X 130.68 120.02 130.68 5.33
241 Gioăng Oring 120.02 X 134 120.02 134 6.99
242 Gioăng Oring 120.24 X 127.3 120.24 127.3 3.53
243 Gioăng Oring 120.32 X 125.56 120.32 125.56 2.62
244 Gioăng Oring 120.37 X 123.93 120.37 123.93 1.78
245 Gioăng Oring 123.19 X 133.85 123.19 133.85 5.33
246 Gioăng Oring 123.19 X 137.17 123.19 137.17 6.99
247 Gioăng Oring 123.42 X 130.48 123.42 130.48 3.53
248 Gioăng Oring 126.37 X 137.03 126.37 137.03 5.33
249 Gioăng Oring 126.37 X 140.35 126.37 140.35 6.99
250 Gioăng Oring 126.59 X 133.65 126.59 133.65 3.53
251 Gioăng Oring 126.67 X 131.91 126.67 131.91 2.62
252 Gioăng Oring 126.72 X 130.28 126.72 130.28 1.78
253 Gioăng Oring 129.54 X 140.2 129.54 140.2 5.33
254 Gioăng Oring 129.54 X 143.52 129.54 143.52 6.99
255 Gioăng Oring 129.77 X 136.83 129.77 136.83 3.53
256 Gioăng Oring 132.72 X 143.38 132.72 143.38 5.33
257 Gioăng Oring 132.72 X 146.7 132.72 146.7 6.99
258 Gioăng Oring 132.94 X 140 132.94 140 3.53
259 Gioăng Oring 133.02 X 138.26 133.02 138.26 2.62
260 Gioăng Oring 133.07 X 136.63 133.07 136.63 1.78
261 Gioăng Oring 135.89 X 146.55 135.89 146.55 5.33
262 Gioăng Oring 135.89 X 149.87 135.89 149.87 6.99
263 Gioăng Oring 136.12 X 143.18 136.12 143.18 3.53
264 Gioăng Oring 139.07 X 149.73 139.07 149.73 5.33
265 Gioăng Oring 139.07 X 153.05 139.07 153.05 6.99
266 Gioăng Oring 139.29 X 146.35 139.29 146.35 3.53
267 Gioăng Oring 139.37 X 144.61 139.37 144.61 2.62
268 Gioăng Oring 142.24 X 152.9 142.24 152.9 5.33
269 Gioăng Oring 142.24 X 156.22 142.24 156.22 6.99
270 Gioăng Oring 142.47 X 149.53 142.47 149.53 3.53
271 Gioăng Oring 145.42 X 156.08 145.42 156.08 5.33
272 Gioăng Oring 145.42 X 159.4 145.42 159.4 6.99
273 Gioăng Oring 145.64 X 152.71 145.64 152.71 3.53
274 Gioăng Oring 145.72 X 150.96 145.72 150.96 2.62
275 Gioăng Oring 148.59 X 159.25 148.59 159.25 5.33
276 Gioăng Oring 148.59 X 162.57 148.59 162.57 6.99
277 Gioăng Oring 148.82 X 155.88 148.82 155.88 3.53
278 Gioăng Oring 151.77 X 162.43 151.77 162.43 5.33
279 Gioăng Oring 151.77 X 165.75 151.77 165.75 6.99
280 Gioăng Oring 151.99 X 159.05 151.99 159.05 3.53
281 Gioăng Oring 152.07 X 157.31 152.07 157.31 2.62
282 Gioăng Oring 158.12 X 168.78 158.12 168.78 5.33
283 Gioăng Oring 158.12 X 172.1 158.12 172.1 6.99
284 Gioăng Oring 158.34 X 165.4 158.34 165.4 3.53
285 Gioăng Oring 158.42 X 163.66 158.42 163.66 2.62
286 Gioăng Oring 164.47 X 175.13 164.47 175.13 5.33
287 Gioăng Oring 164.47 X 178.45 164.47 178.45 6.99
288 Gioăng Oring 164.69 X 171.75 164.69 171.75 3.53
289 Gioăng Oring 164.77 X 170.01 164.77 170.01 2.62
290 Gioăng Oring 170.82 X 181.48 170.82 181.48 5.33
291 Gioăng Oring 170.82 X 184.8 170.82 184.8 6.99
292 Gioăng Oring 171.04 X 178.1 171.04 178.1 3.53
293 Gioăng Oring 171.12 X 176.36 171.12 176.36 2.62
294 Gioăng Oring 177.17 X 187.83 177.17 187.83 5.33
295 Gioăng Oring 177.17 X 191.15 177.17 191.15 6.99
296 Gioăng Oring 177.39 X 184.45 177.39 184.45 3.53
297 Gioăng Oring 177.47 X 182.71 177.47 182.71 2.62
298 Gioăng Oring 183.52 X 194.18 183.52 194.18 5.33
299 Gioăng Oring 183.52 X 197.5 183.52 197.5 6.99
300 Gioăng Oring 183.74 X 190.8 183.74 190.8 3.53
301 Gioăng Oring 183.82 X 189.06 183.82 189.06 2.62
302 Gioăng Oring 189.87 X 200.53 189.87 200.53 5.33
303 Gioăng Oring 189.87 X 203.85 189.87 203.85 6.99
304 Gioăng Oring 190.09 X 197.15 190.09 197.15 3.53
305 Gioăng Oring 190.17 X 195.41 190.17 195.41 2.62
306 Gioăng Oring 196.22 X 206.88 196.22 206.88 5.33
307 Gioăng Oring 196.22 X 210.2 196.22 210.2 6.99
308 Gioăng Oring 196.44 X 203.5 196.44 203.5 3.53
309 Gioăng Oring 196.52 X 201.76 196.52 201.76 2.62
310 Gioăng Oring 202.57 X 213.23 202.57 213.23 5.33
311 Gioăng Oring 202.57 X 216.55 202.57 216.55 6.99
312 Gioăng Oring 202.79 X 209.85 202.79 209.85 3.53
313 Gioăng Oring 202.87 X 208.11 202.87 208.11 2.62
314 Gioăng Oring 208.92 X 219.58 208.92 219.58 5.33
315 Gioăng Oring 209.14 X 216.2 209.14 216.2 3.53
316 Gioăng Oring 209.22 X 214.46 209.22 214.46 2.62
317 Gioăng Oring 215.27 X 225.93 215.27 225.93 5.33
318 Gioăng Oring 215.27 X 229.25 215.27 229.25 6.99
319 Gioăng Oring 215.49 X 222.55 215.49 222.55 3.53
320 Gioăng Oring 215.57 X 220.81 215.57 220.81 2.62
321 Gioăng Oring 221.62 X 232.28 221.62 232.28 5.33
322 Gioăng Oring 221.84 X 228.9 221.84 228.9 3.53
323 Gioăng Oring 221.92 X 227.16 221.92 227.16 2.62
324 Gioăng Oring 227.97 X 238.63 227.97 238.63 5.33
325 Gioăng Oring 227.97 X 241.95 227.97 241.95 6.99
326 Gioăng Oring 228.19 X 235.25 228.19 235.25 3.53
327 Gioăng Oring 228.27 X 233.51 228.27 233.51 2.62
328 Gioăng Oring 234.32 X 244.98 234.32 244.98 5.33
329 Gioăng Oring 234.54 X 241.6 234.54 241.6 3.53
330 Gioăng Oring 234.62 X 239.86 234.62 239.86 2.62
331 Gioăng Oring 240.67 X 251.33 240.67 251.33 5.33
332 Gioăng Oring 240.67 X 254.65 240.67 254.65 6.99
333 Gioăng Oring 240.89 X 247.95 240.89 247.95 3.53
334 Gioăng Oring 240.97 X 246.21 240.97 246.21 2.62
335 Gioăng Oring 247.02 X 257.68 247.02 257.68 5.33
336 Gioăng Oring 247.24 X 254.3 247.24 254.3 3.53
337 Gioăng Oring 247.32 X 252.56 247.32 252.56 2.62
338 Gioăng Oring 253.37 X 264.03 253.37 264.03 5.33
339 Gioăng Oring 253.37 X 267.35 253.37 267.35 6.99
340 Gioăng Oring 253.59 X 260.65 253.59 260.65 3.53
341 Gioăng Oring 266.07 X 276.73 266.07 276.73 5.33
342 Gioăng Oring 266.07 X 280.05 266.07 280.05 6.99
343 Gioăng Oring 266.29 X 273.35 266.29 273.35 3.53
344 Gioăng Oring 278.77 X 289.43 278.77 289.43 5.33
345 Gioăng Oring 278.77 X 292.75 278.77 292.75 6.99
346 Gioăng Oring 278.99 X 286.05 278.99 286.05 3.53
347 Gioăng Oring 291.47 X 302.13 291.47 302.13 5.33
348 Gioăng Oring 291.47 X 305.45 291.47 305.45 6.99
349 Gioăng Oring 291.69 X 298.75 291.69 298.75 3.53
350 Gioăng Oring 304.17 X 314.83 304.17 314.83 5.33
351 Gioăng Oring 304.17 X 318.15 304.17 318.15 6.99
352 Gioăng Oring 304.39 X 311.45 304.39 311.45 3.53
353 Gioăng Oring 316.87 X 330.85 316.87 330.85 6.99
354 Gioăng Oring 329.57 X 340.23 329.57 340.23 5.33
355 Gioăng Oring 329.57 X 343.55 329.57 343.55 6.99
356 Gioăng Oring 329.79 X 336.85 329.79 336.85 3.53
357 Gioăng Oring 342.27 X 356.25 342.27 356.25 6.99
358 Gioăng Oring 354.97 X 365.63 354.97 365.63 5.33
359 Gioăng Oring 354.97 X 368.95 354.97 368.95 6.99
360 Gioăng Oring 355.19 X 362.25 355.19 362.25 3.53
361 Gioăng Oring 367.67 X 381.65 367.67 381.65 6.99
362 Gioăng Oring 380.37 X 391.03 380.37 391.03 5.33
363 Gioăng Oring 380.37 X 394.35 380.37 394.35 6.99
364 Gioăng Oring 380.59 X 387.65 380.59 387.65 3.53
365 Gioăng Oring 393.07 X 407.05 393.07 407.05 6.99
366 Gioăng Oring 405.26 X 412.32 405.26 412.32 3.53
367 Gioăng Oring 405.26 X 415.92 405.26 415.92 5.33
368 Gioăng Oring 405.26 X 419.24 405.26 419.24 6.99
369 Gioăng Oring 417.96 X 431.94 417.96 431.94 6.99
370 Gioăng Oring 430.66 X 437.72 430.66 437.72 3.53
371 Gioăng Oring 430.66 X 441.32 430.66 441.32 5.33
372 Gioăng Oring 430.66 X 444.64 430.66 444.64 6.99
373 Gioăng Oring 443.36 X 457.34 443.36 457.34 6.99
374 Gioăng Oring 456.06 X 463.12 456.06 463.12 3.53
375 Gioăng Oring 456.06 X 466.72 456.06 466.72 5.33
376 Gioăng Oring 456.06 X 470.04 456.06 470.04 6.99
377 Gioăng Oring 468.76 X 482.74 468.76 482.74 6.99
378 Gioăng Oring 481.46 X 492.07 481.46 492.07 5.33
379 Gioăng Oring 481.46 X 495.44 481.46 495.44 6.99
380 Gioăng Oring 494.16 X 508.14 494.16 508.14 6.99
381 Gioăng Oring 506.86 X 517.47 506.86 517.47 5.33
382 Gioăng Oring 506.86 X 520.84 506.86 520.84 6.99
383 Gioăng Oring 532.26 X 542.87 532.26 542.87 5.33
384 Gioăng Oring 532.26 X 546.24 532.26 546.24 6.99
385 Gioăng Oring 557.66 X 568.27 557.66 568.27 5.33
386 Gioăng Oring 557.66 X 571.64 557.66 571.64 6.99
387 Gioăng Oring 582.68 X 593.34 582.68 593.34 5.33
388 Gioăng Oring 582.68 X 596.66 582.68 596.66 6.99
389 Gioăng Oring 608.08 X 618.74 608.08 618.74 5.33
390 Gioăng Oring 608.08 X 622.06 608.08 622.06 6.99
391 Gioăng Oring 633.48 X 644.14 633.48 644.14 5.33
392 Gioăng Oring 633.48 X 647.46 633.48 647.46 6.99
393 Gioăng Oring 658.88 X 669.54 658.88 669.54 5.33
394 Gioăng Oring 658.88 X 672.86 658.88 672.86 6.99