Máy nén khí điện công nghiệp – Industrial electric air compressors

INDUSTRIAL ELECTRIC AIR COMPRESSORS

Máy nén khí điện công nghiệp – Industrial electric air compressors

In industries that require constant and dependable air power, Sullivan-Palatek’s electric air compressors are expertly engineered to be both reliable and energy efficient in the most demanding of environments.

Trong các ngành công nghiệp yêu cầu năng lượng không khí liên tục và đáng tin cậy, máy nén khí điện của Sullivan-Palatek được thiết kế chuyên nghiệp để vừa đáng tin cậy vừa tiết kiệm năng lượng trong những môi trường khắt khe nhất.