Tên vật tư Quy cách, đặc tính kỹ thuật Nhà sản xuất/
Xuất xứ
Đơn vị tính
Vành chèn cơ khí Mã hiệu: Cartex -SN/90-00/AQ1EMG của nhà sản xuất EagleBurgmann EagleBurgmann Cái
Vành chèn cơ khíM7N/90 Mã hiệu: M7N/90-00/Q1AEGG của nhà sản xuất EagleBurgmann EagleBurgmann Bộ
Tết chèn 10×10 Mã hiệu: Isartherm-Flex EKIN 6050/EKIN (kích thước: 10x10mm) của nhà sản xuất EagleBurgmann EagleBurgmann Kg
Tết chèn 16×16 Mã hiệu: Isartherm-Flex EKIN 6050/EKIN (kích thước: 16x16mm) của nhà sản xuất EagleBurgmann EagleBurgmann Kg
Tết chèn 9×9 Mã hiệu: Isartherm-Flex EKIN 6050/EKIN Kích thước: 9×9 mm của nhà sản xuất: EagleBurgmann EagleBurgmann Kg
Tết chèn 8×8 Mã hiệu: Isartherm-Flex EKIN 6050/EKIN Kích thước: 8×8 mm của nhà sản xuất: EagleBurgmann EagleBurgmann Kg
Tết chèn 7×7 Mã hiệu: Isartherm-Flex EKIN 6050/EKIN Kích thước: 7×7 mm của nhà sản xuất: EagleBurgmann EagleBurgmann Kg
Tết chèn 6×6 Mã hiệu: Isartherm-Flex KIN 6050/KIN Kích thước: 6×6 mm của nhà sản xuất Eagle Burgmann Eagle Burgmann Kg
Tết chèn 5×5 Mã hiệu: Isartherm-Flex KIN 6050/KIN Kích thước: 5×5 mm của nhà sản xuất Eagle Burgmann Eagle Burgmann Kg
Tết chèn 4×4 Mã hiệu: Isartherm-Flex EKIN 6050/EKIN Kích thước: 4×4 mm của nhà sản xuất EagleBurgmann EagleBurgmann Kg
Vành chèn cơ khí EMG1/35 Mã hiệu: EMG1/35-G6/A/ESIC-Q7 EGG/Y10 của nhà sản xuất EagleBurgmann EagleBurgmann Cái
Vành chèn cơ khí EMG1/25 Mã hiệu: EMG1/25-G6/A/ESIC-Q7 EGG/Y10 của nhà sản xuất EagleBurgmann EagleBurgmann Cái
Vành chèn cơ khí M7N-70 Mã hiệu: M7N-70 của nhà sản xuất EagleBurgmann EagleBurgmann Cái
Vành chèn cơ khí EMG1-53/G6 Mã hiệu: EMG1-53/G6 của nhà sản xuất EagleBurgmann EagleBurgmann Cái
Vành chèn cơ khí M37G/35 Mã hiệu: M37G/35-00-R Q12Q1EGG1 của nhà sản xuất EagleBurgmann EagleBurgmann Cái