Thiết bị kiểm tra độ tin cậy của ngành công nghiệp tối ưu