Tấm đập (Impact Rocker) Mã hiệu: 601979 của nhà sản xuất FAM (chi tiết số 1 trên bản vẽ SECTION WEAR PARTS,
Thanh nghiền (Impact Bar) Mã hiệu: 601989 của nhà sản xuất FAM (chi tiết số 10 trên bản vẽ SECTION WEAR PARTS, lắp đặt cho máy nghiền đá vôi mã hiệu PM 0808 PM của nhà sản xuất FAM)
Tấm nghiền 601814 (Impact Plate-Grinding Rocker) Mã hiệu: 601814 của nhà sản xuất FAM (chi tiết số 11 trên bản vẽ SECTION WEAR PARTS, lắp đặt cho máy nghiền đá vôi mã hiệu PM 0808 PM của nhà sản xuất FAM)
Tấm nghiền 601815 (Impact Plate-Grinding Rocker) Mã hiệu: 601815 của nhà sản xuất FAM (chi tiết số 12 trên bản vẽ SECTION WEAR PARTS, lắp đặt cho máy nghiền đá vôi mã hiệu PM 0808 PM của nhà sản xuất FAM)
Búa nghiền (Blow Bar 800) Mã hiệu: 9062910 của nhà sản xuất FAM (chi tiết số 2 trên bản vẽ SECTION WEAR PARTS, lắp đặt cho máy nghiền đá vôi mã hiệu PM 0808 PM của nhà sản xuất FAM)
Tấm nghiền (Impact Plate Hous Front Part) Mã hiệu: 601988 của nhà sản xuất FAM (chi tiết số 9 trên bản vẽ SECTION WEAR PARTS, lắp đặt cho máy nghiền đá vôi mã hiệu PM 0808 PM của nhà sản xuất FAM)
Tấm lót (Wear Steel Plate Under) Mã hiệu: 601982 của nhà sản xuất FAM (chi tiết số 3 trên bản vẽ SECTION WEAR PARTS, lắp đặt cho máy nghiền đá vôi mã hiệu PM 0808 PM của nhà sản xuất FAM)
Tấm lót (Wear Steel Plate Cage Front Part) Mã hiệu: 601983 của nhà sản xuất FAM (chi tiết số 4 trên bản vẽ SECTION WEAR PARTS, lắp đặt cho máy nghiền đá vôi mã hiệu PM 0808 PM của nhà sản xuất FAM)
Tấm lót (Wear Steel Plate Cage Rear Part) Mã hiệu: 601984 của nhà sản xuất FAM (chi tiết số 5 trên bản vẽ SECTION WEAR PARTS, lắp đặt cho máy nghiền đá vôi mã hiệu PM 0808 PM của nhà sản xuất FAM)
Tấm lót (Wear Steel Plate Cage Front) Mã hiệu: 601985 của nhà sản xuất FAM (chi tiết số 6 trên bản vẽ SECTION WEAR PARTS, lắp đặt cho máy nghiền đá vôi mã hiệu PM 0808 PM của nhà sản xuất FAM)
Tấm lót (Wear Steel Plate Cage Front Side) Mã hiệu: 601986 của nhà sản xuất FAM (chi tiết số 7 trên bản vẽ SECTION WEAR PARTS, lắp đặt cho máy nghiền đá vôi mã hiệu PM 0808 PM của nhà sản xuất FAM)
Tấm lót (Inlet Wear Stel Plate) Mã hiệu: 601987 của nhà sản xuất FAM (chi tiết số 8 trên bản vẽ SECTION WEAR PARTS, lắp đặt cho máy nghiền đá vôi mã hiệu PM 0808 PM của nhà sản xuất FAM)